Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

ORDONANŢĂ nr. 29 din 19 august 2015 (*actualizată*) privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

aprobată prin LEGEA nr. 12 din 19 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016.

(actualizată până la data de 21 ianuarie 2016*)

EMITENT GUVERNUL

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.1 şi VI.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Capitolul I Obiectul reglementării. Definiţii

Articolul 1

Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, precum şi a plăţilor în avans şi contribuţiei publice naţionale aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” pentru perioada de programare 2014-2020.

Articolul 2

(1) Termenii „neregulă”, „creanţe bugetare rezultate din nereguli” şi „autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene” au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) obiectivul „Cooperare teritorială europeană” – obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activităţi economice şi sociale transfrontaliere prin iniţiative locale şi regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaţionale prin acţiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime şi stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activităţi de conectare în reţea şi prin schimburi de experienţă între autorităţile regionale şi locale ale statelor membre şi/sau state nemembre ale Uniunii Europene, ale cărui dispoziţii specifice sunt reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;

b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR – fondul structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii şi altele asemenea, conform Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creşterea economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

c) Instrumentul de asistenţă pentru preaderare, denumit în continuare IPA II – instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat ţărilor candidate şi ţărilor potenţial candidate şi asistenţă limitată pentru noile state membre, în vederea susţinerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice şi instituţionale, conform Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II) şi Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA II);

d) Instrumentul european de vecinătate, denumit în continuare ENI – instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii europene de vecinătate prin finanţarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre şi ale ţărilor terţe, state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării, cărora li se adresează Politica europeană de vecinătate, conform Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziţii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;

e) Unitatea de certificare – structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană;

f) Autoritate de management – structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice care asigură gestionarea asistenţei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR, IPA II şi ENI, precum şi a cofinanţării de la bugetul de stat aferente beneficiarilor parteneri. Pentru programele operaţionale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte exclusiv atribuţii de Autoritate naţională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;

g) Autoritate naţională – structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe a însărcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini Autoritatea de management în implementarea programului pe teritoriul propriu;

h) Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun – structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atribuţiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autorităţii de management, a Comitetului de monitorizare/Comitetului comun de monitorizare conform prevederilor regulamentelor programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” şi, după caz, a Autorităţii de audit în contextul prevăzut de regulamentele specifice ENI, în exercitarea atribuţiilor care le revin;

i) Unitate de plată – structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu următoarele responsabilităţi:

– primirea de la Comisia Europeană a fondurilor aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană” transferate României din FEDR în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria şi în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din IPA II în cadrul Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia şi din ENI în cadrul Programului operaţional comun România-Ucraina 2014-2020, al Programului operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020 şi al Programului operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

– efectuarea plăţilor către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”;

j) Sistemul naţional de control de prim nivel – format din unitatea de control de prim nivel şi punctul naţional de contact în materie de control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unităţile de control de prim nivel organizate la nivelul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi pentru graniţa România-Bulgaria; Biroului Regional de Cooperare Teritorială Oradea şi Biroului Regional de Cooperare Teritorială Timişoara, desemnate pentru a asigura verificarea şi validarea cheltuielilor efectuate din asistenţa financiară nerambursabilă a Uniunii Europene aferentă obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, provenită din FEDR, IPA şi ENI şi a cofinanţării de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare pentru finanţarea de proiecte şi/sau de asistenţă tehnică, după caz;

k) Control de prim nivel – activitatea de control prin care se verifică furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate, realizarea lucrărilor, faptul că cheltuielile declarate de beneficiari/parteneri de proiecte au fost plătite, că sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă, cu programul operaţional şi cu condiţiile de acordare a contribuţiilor pentru operaţiunea în cauză, respectiv prin care se verifică dacă beneficiarii care participă la implementarea operaţiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile referitoare la o operaţiune;

l) Punct naţional de contact/Punct de contact/Punct naţional/Persoana naţională de contact – structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe a însărcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor şi Secretariatul comun în implementarea acţiunilor de comunicare/promovare pe teritoriul propriu;

m) beneficiarul lider – persoana juridică de drept public sau de drept privat, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanţare nerambursabilă din fonduri externe cu Autoritatea de management şi îşi asumă pe deplin faţă de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară şi implementarea proiectului;

n) beneficiarul partener – persoana juridică de drept public sau de drept privat, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de beneficiarul lider la iniţierea şi implementarea proiectului;

o) beneficiar de asistenţă tehnică – persoana juridică de drept public sau privat din oricare dintre statele participante la program, care primeşte finanţare nerambursabilă de la Autoritatea de management/Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun din fondurile de asistenţă tehnică ale programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, în baza unui/unei acord/contract/decizii/ordin de finanţare;

p) plată în avans – sumele transferate către beneficiarii lideri din statele participante la programele obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, precum şi către beneficiarii de asistenţă tehnică, la începutul derulării contractului de finanţare, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractele/deciziile de finanţare;

q) cofinanţare publică – orice contribuţie pentru finanţarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cofinanţarea acordată de la bugetul de stat pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, precum şi alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

r) contribuţie publică naţională totală – totalul fondurilor publice necesare implementării programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, format din cofinanţarea publică şi din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

s) cofinanţare privată – orice contribuţie a beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri la finanţarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. q), aferentă proiectelor finanţate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”;

ş) cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, care pot fi finanţate atât din fondurile externe nerambursabile, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau privată, conform reglementărilor legale europene şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

t) asistenţa tehnică – totalul activităţilor de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit şi control al programelor, precum şi orice alte activităţi întreprinse în vederea dezvoltării capacităţii administrative necesare pentru implementarea programelor;

ţ) cerere de finanţare – totalitatea documentelor completate şi depuse de către solicitant în vederea obţinerii finanţării;

u) cerere de rambursare – totalitatea documentelor depuse de către beneficiarul lider în vederea obţinerii rambursării sumelor cheltuite;

v) cerere de plată – pentru programele finanţate din ENI, totalitatea documentelor depuse de către beneficiarul lider în vederea obţinerii plăţii în avans, a plăţilor intermediare sau a plăţii finale, după caz.

Capitolul II Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”

Articolul 3

Fondurile externe nerambursabile se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” finanţate din FEDR, IPA II şi ENI, precum şi a prevederilor programelor aprobate de Comisia Europeană.

Articolul 4

(1) Programele finanţate prin FEDR sunt următoarele:

a) Programul Interreg V-A România-Bulgaria;

b) Programul Interreg V-A România-Ungaria;

c) Programul transnaţional Dunărea;

d) Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;

e) Programul de cooperare URBACT III;

f) Programul de cooperare INTERACT III;

g) Programul de cooperare ESPON 2020.

(2) IPA II finanţează Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) ENI finanţează următoarele programe operaţionale comune:

a) Programul operaţional comun România-Ucraina 2014-2020;

b) Programul operaţional comun România-Republica Moldova 2014-2020;

c) Programul operaţional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;

d) Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.

Articolul 5

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, IPA II şi ENI, prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau la Trezoreria Statului şi/sau la instituţii financiar-bancare.

(3) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile stabilite pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c) se transferă de către Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în contul analitic în valută deschis la Banca Naţională a României/în conturi în euro deschise la instituţii financiar-bancare.

(4) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (3) către beneficiarii lideri, în conturi de disponibil deschise de către aceştia la instituţii financiar-bancare. Plata sumelor prevăzute la alin. (3) se face în euro.

(5) Beneficiarii lideri au obligaţia transferării către beneficiarii parteneri a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proporţional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finanţare.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

Articolul 6

(1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională/Punct de informare/Punct naţional de contact/Persoană naţională de contact/Punct naţional de diseminare pentru programele de cooperare teritorială europeană, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor de monitorizare, comitetelor comune de selecţie, reuniuni ale punctelor naţionale de contact, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activităţi de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, acţiuni de informare, prezentări şi alte asemenea evenimente şi campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistenţă tehnică ale programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, în scopul implementării acestora.

(2) Normativele de cheltuieli pentru activităţile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pe baza reglementărilor europene în vigoare şi a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum şi în condiţiile legii.

Articolul 7

(1) Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, existente în conturile beneficiarilor, provenite din avansuri acordate de către autorităţile de management/autorităţile naţionale, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanţare, cu excepţia creanţelor bugetare stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, de către structurile de control organizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale programelor prevăzute la art. 4.

(2) Sumele existente în conturile autorităţilor de management/autorităţilor naţionale/Unităţii de certificare nu sunt supuse executării silite pe perioada de derulare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

Articolul 8

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri din România, conform contractelor/deciziilor de finanţare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărui program.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părţii proprii din proiect, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral şi/sau parţial din venituri proprii au obligaţia de a vira sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a vira în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părţii proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/beneficiarul lider din statul partener.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral şi/sau parţial din venituri proprii au obligaţia de a vira sumele primite de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz, din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

(6) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor lideri din România se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finanţare încheiate conform prevederilor legale europene şi naţionale în vigoare.

(7) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale sau din bugetul local cuprind sumele care se primesc în avans pentru implementarea proiectelor proprii aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) în bugetul fondurilor externe nerambursabile.

(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.

(9) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum şi beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanţaţi integral şi/sau parţial din venituri proprii au obligaţia de a vira, în lei, sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost cheltuite iniţial sumele în vederea finalizării proiectelor respective.

(10) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate naţională/Punct naţional de contact/Punct naţional, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finanţare încheiate în cadrul axelor de asistenţă tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Secretariatul comun din statul partener în conturile de disponibilităţi deschise pe numele acestuia şi se virează ca venit la bugetul de stat.

Capitolul III Contribuţia publică naţională totală

Articolul 9

(1) Sumele necesare finanţării proiectelor implementate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România după cum urmează:

a) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanţării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun, precum şi părţilor de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora;

b) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanţării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun, precum şi părţilor de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanţate integral din bugetele acestora;

c) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum şi ale celor care sunt autorităţi ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind, din toate sursele de finanţare, inclusiv contribuţia proprie, sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părţii proprii de proiect pe care şi-o asumă în cadrul proiectului comun finanţat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi ale celor care sunt autorităţi ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către Autoritatea de management.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor, beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanţări rambursabile cu aprobarea autorităţii deliberative sau cu garanţia aprobată de aceasta, după caz.

Articolul 10

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se aplică următoarele prevederi:

a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi plătite în avans beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea naţională, conform contractelor de cofinanţare, în conturile de disponibilităţi deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri sau în conturile de venituri ale bugetelor din care este finanţat proiectul;

b) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea naţională, conform contractelor de cofinanţare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care sunt finanţate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management/Autoritatea naţională, după caz, conform prevederilor legale europene şi naţionale.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) şi alin. (3) lit. d) se aplică următoarele prevederi:

a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea naţională, conform contractelor de cofinanţare, în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, după caz, după certificarea/autorizarea şi rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management din statul partener;

b) beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligaţia de a transmite, la solicitarea Autorităţii naţionale, date privind proiectele implementate.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, se virează de către Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanţate proiectele respective sau în conturile de disponibilităţi deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, după caz, pe baza contractelor de cofinanţare încheiate conform prevederilor legale europene şi naţionale în vigoare.

Articolul 11

(1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate naţională se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, cu excepţia cazului în care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sunt instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

b) sumele necesare finanţării cheltuielilor eligibile şi a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice are calitatea de beneficiar de asistenţă tehnică;

c) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri în condiţiile agreate cu statele partenere în program;

d) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate naţională în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, precum şi cele aferente transferului între conturile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin care se gestionează fondurile externe nerambursabile din FEDR, IPA II şi ENI, deschise la Banca Naţională a României şi/sau la Trezoreria Statului şi/sau la bănci comerciale;

e) sumele necesare acoperirii diferenţelor de curs valutar pentru operaţiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în cadrul programelor aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”;

f) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile şi din cofinanţare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor de finanţare, conform prevederilor art. 16;

g) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile regulamentelor europene, în condiţiile memorandumurilor de înţelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;

h) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale aplicării corecţiilor financiare de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) şi art. 144 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în condiţiile memorandumurilor de înţelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;

i) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Comisia Europeană/indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumentele structurale, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;

j) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică din România în baza contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanţare încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), declarate eligibile de autoritatea de management/Unitatea de certificare, dar care nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană;

k) sumele pentru care sunt obligate la plată autorităţile de management în cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România;

l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. j) şi k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

m) sumele necesare pentru achitarea notelor de debit emise pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din statele participante la programe şi/sau autorităţile naţionale din aceste state, până la recuperarea acestora de la debitori;

n) sumele necesare cofinanţării axelor de asistenţă tehnică pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţională;

o) sumele necesare cofinanţării pentru toate axele prioritare ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) şi g);

p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care sau aplicat corecţii financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achiziţiile, în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora.

(2) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile din contul analitic deschis şi administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la disponibilităţile din acest cont, aferente fiecărui program, provenite din sumele primite de la Comisia Europeană aferente programelor prevăzute la art. (4) alin. (1) lit. a) şi b), alin. (2) şi alin. (3) lit. a)-c), finanţate în cadrul obiectivului 3 „Cooperare teritorială europeană”.

(3) În situaţia în care sumele reprezentând dobândă negativă în euro acordată la suma aferentă unui program sunt mai mari decât sumele reprezentând dobândă pozitivă în euro aferente sumei aceluiaşi program în contul analitic prevăzut la alin. (2), diferenţa se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la o poziţie bugetară distinctă din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”.

(4) Echivalentul în lei al diferenţei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin utilizarea cursului de schimb valutar al Băncii Naţionale a României, valabil la data efectuării deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.

(5) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (2) se face venit la bugetul de stat la închiderea programelor.

Articolul 12

(1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională, pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(2) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare aferente programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană” se includ anual la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020.

(3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite conform prevederilor alin. (2) sunt destinate exclusiv proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(4) Din fondurile prevăzute la alin. (3) se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

(5) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului fondurilor speciale să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum şi virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanţelor Publice.

(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională, să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 11. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanţelor Publice.

Articolul 13

(1) Pentru programele finanţate prin FEDR şi IPA II, sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care beneficiarii lideri sau beneficiarii parteneri sunt organisme publice, organisme internaţionale sau organizaţii private din România şi reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă axelor prioritare de asistenţă tehnică pot reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform înţelegerilor cu statele partenere în program.

(3) Pentru asigurarea desfăşurării activităţii secretariatelor comune constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), precum şi a Autorităţii de audit în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice alocă, în integralitate, sumele necesare, urmând ca, după primirea cererilor de rambursare finale, să se recupereze de la autorităţile naţionale din statele partenere sumele stabilite prin acordurile de finanţare încheiate.

(4) Pentru programele finanţate din ENI prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), b) şi d), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistenţă tehnică, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale din România şi reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceştia, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.

(5) Pentru programul finanţat din ENI prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. c), sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentei de asistenţă tehnică, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale din România, dacă aceasta nu contravine înţelegerilor cu statele partenere în program. Cofinanţarea publică reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceştia, dar nu mai mult de 72% din contribuţia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.

(6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5), sunt acordate conform regulilor specifice fiecărui program.

(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte atribuţii de Autoritate naţională, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n), aferente cofinanţării axei prioritare de asistenţă tehnică, sunt transferate în euro în conturile Autorităţii de management/Secretariatului comun din statul partener de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e)-g), sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n) şi o), se transferă în euro de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în conturile Autorităţii de management/Autorităţii de certificare/Secretariatului comun din statul partener.

Articolul 14

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2), statele partenere pot transfera contribuţia proprie pentru axa prioritară de asistenţă tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 4 alin. (2), din suma transferată conform alin. (1), Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice efectuează plăţi în euro către beneficiarii de asistenţă tehnică.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele din cofinanţarea publică pentru axa prioritară de asistenţă tehnică asigurate de statul partener, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistenţă tehnică din România, finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

(4) Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente sumelor prevăzute la alin. (1) se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzută la art. 23 alin. (3).

Articolul 15

Sumele aferente cofinanţării se transferă de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică, după caz, prin plăţi în lei sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

Articolul 16

(1) Autorităţile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară/prioritate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, din fonduri externe nerambursabile şi cofinanţare publică, în condiţiile agreate cu statele partenere în program.

(2) Limitele admise pentru depăşirea sumelor alocate în euro din fondurile externe nerambursabile pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

(3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management, poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanţare.

(4) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri ai proiectelor finanţate în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, care au încheiat contracte de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

Articolul 17

Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată nu includ în cererile de finanţare/cererile de rambursare/plată sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

Articolul 18

(1) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile rămase disponibile la sfârşitul anului în contul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management şi Autoritate naţională, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3), rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(3) Sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea naţională reprezentând fonduri externe nerambursabile şi/sau cofinanţare de la bugetul de stat, rămase neutilizate la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (2), se utilizează de către aceştia în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite finanţaţi integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele disponibile din anul anterior potrivit alin. (2) şi (3) şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul în curs.

(5) Ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Finanţelor Publice sumele conform prevederilor alin. (4), aferente proiectelor implementate de către aceştia şi/sau instituţiile finanţate integral sau parţial din bugetul ordonatorului principal de credite, precum şi fişele actualizate ale proiectelor respective.

(6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceştia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor respective.

Capitolul IV Plata în avans

Articolul 19

(1) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din:

a) cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;

b) cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilităţii de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unităţii de plată, pentru beneficiarii de asistenţă tehnică.

(2) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans din:

a) fonduri externe nerambursabile, în limita disponibilităţii de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unităţii de plată, pentru beneficiarii lideri;

b) cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilităţii de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unităţii de plată, pentru beneficiarii de asistenţă tehnică.

(3) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îndeplineşte rol de Autoritate de management, se acordă plăţi în avans, din fondurile externe nerambursabile, pentru beneficiarii lideri din statele partenere la programe şi pentru beneficiarii de asistenţă tehnică.

(4) Cuantumul avansului şi condiţiile de acordare a acestuia se vor stabili în funcţie de specificul programului şi vor fi prevăzute în contractul de finanţare.

Articolul 20

(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), sumele reprezentând plăţi în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri se vor deduce integral din valoarea cofinanţării aferente fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceştia, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanţare.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), sumele reprezentând plăţi în avans acordate beneficiarilor de asistenţă tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceştia din sursa din care au fost acordate sau prin deducerea integrală a valorii cofinanţării din valoarea fiecărei cereri de rambursare, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanţare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) şi alin. (2), sumele reprezentând plăţi în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistenţă tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceştia din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanţare/documentelor programului.

(4) Sumele recuperate din plăţile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinanţare, se utilizează pentru continuarea finanţării programului, iar sumele recuperate din plăţile în avans provenind din cofinanţarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), plăţile se realizează în două sau mai multe tranşe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finanţare între Autoritatea de management şi beneficiarii lideri, iar următoarele conform prevederilor contractului de finanţare încheiat cu beneficiarii lideri.

(6) Scopul acordării plăţilor în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finanţare/cofinanţare; aceste sume pot fi avansate partenerilor în limita şi în condiţiile stabilite prin contractele/deciziile de finanţare/cofinanţare.

(7) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a avansului acordat în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestuia, conform termenelor şi condiţiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

(8) Sumele provenind din plăţile în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Articolul 21

(1) Pentru sumele acordate ca avans şi nejustificate potrivit art. 20 alin. (7), autorităţile de management/autorităţile naţionale notifică beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România cu privire la obligaţia restituirii acestora.

(2) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), în situaţia în care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România nu restituie autorităţilor de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a avansului, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.

(3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.

(5) Introducerea contestaţiei pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanţă.

(6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).

(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.

(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a avansului, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă.

(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis decizia de recuperare a avansului au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării.

(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10) şi se utilizează pentru continuarea finanţării programului din care se recuperează.

Articolul 22

Autorităţile de management/Autorităţile naţionale pot acorda plăţi în avans către contractanţi pentru contractele finanţate din axele prioritare de asistenţă tehnică ale programelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Capitolul V Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”

Articolul 23

(1) Proiectele, precum şi activităţile din cadrul axei prioritare de Asistenţă tehnică implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate acţiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program al obiectivului „Cooperare teritorială europeană” se stabilesc potrivit Deciziei Comisiei Europene de adoptare a programului şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), până la aprobarea de către Comisia Europeană a programului, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare pentru asigurarea cheltuielilor aferente acţiunilor pregătitoare, care se încadrează în prevederile regulamentelor europene, pot fi stabilite având în vedere aprobarea de către Guvern a programului respectiv.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate naţională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, în limita creditelor prevăzute la alin. (3) şi (4).

(6) Autoritatea de management/Autoritatea naţională are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile, respectiv punerea de acord a înregistrărilor din conturile sale contabile şi cele ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană”.

Capitolul VI Controlul de prim nivel

Articolul 24

(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România ai unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeană” au obligaţia să solicite efectuarea controlului de prim nivel.

(2) Controlul de prim nivel se realizează prin proceduri care cuprind verificări administrative referitoare la fiecare operaţiune efectuată de beneficiar şi verificări la faţa locului ale operaţiunilor.

(3) Verificările acoperă aspecte administrative, financiare şi fizice ale operaţiunilor.

(4) Prin controlul de prim nivel se asigură că:

a) bunurile, serviciile şi/sau lucrările care fac obiectul finanţării şi cofinanţării au fost furnizate/realizate efectiv;

b) cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite;

c) cheltuielile au fost realizate cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale aplicabile, în conformitate cu prevederile programului operaţional şi cu condiţiile de acordare a finanţării pentru proiectul în cauză;

d) cheltuielile sunt rezonabile, justificate şi în conformitate cu principiile managementului financiar eficient;

e) cheltuielile sunt identificabile şi verificabile, înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerilor în conformitate cu legislaţia naţională şi procedura aplicată.

(5) Frecvenţa şi gradul de acoperire a verificărilor la faţa locului sunt proporţionale cu suma contribuţiei publice pentru o operaţiune şi cu nivelul de risc identificat prin astfel de verificări şi prin audituri efectuate de către autoritatea de audit pentru sistemul de gestiune şi control, în ansamblu.

(6) Verificările la faţa locului ale operaţiunilor individuale pot fi realizate pe baza unui eşantion.

(7) Controlul de prim nivel se concretizează în validarea cheltuielilor eligibile şi stabilirea cheltuielilor neeligibile, declarate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru părţile de proiect implementate.

(8) Nicio cheltuială nu va fi rambursată beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România în lipsa efectuării controlului de prim nivel.

Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

Articolul 25

(1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor externe nerambursabile şi al celor aferente cofinanţării/plăţilor în avans se exercită la nivelul Autorităţii de management/Autorităţii naţionale/beneficiarilor de asistenţă tehnică şi Unităţii de plată, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul Unităţii de plată, Autorităţii de management/ Autorităţii naţionale în vederea gestionării financiare a programelor finanţate în cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, cu excepţia proiectelor de operaţiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea naţională are calitatea de beneficiar.

Articolul 26

(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/ beneficiarii de asistenţă tehnică au obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor şi legislaţiei naţionale.

(2) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistenţă tehnică au obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control de prim nivel, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă – OLAF, precum şi reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă – DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită declaraţii, documente, informaţii.

Articolul 27

(1) Autoritatea de management/Autoritatea naţională este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului „Cooperare teritorială europeană”, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele reprezentând debite recuperate de autorităţile de management/Autorităţile naţionale de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, cuvenite bugetului de stat, se virează în bugetele din care au fost efectuate iniţial plăţile, reconstituind cheltuielile efectuate din acestea, astfel:

a) în contul de cheltuieli bugetare corespunzător, în situaţia în care sumele încasate corespund unor plăţi efectuate în anul curent;

b) în contul de cheltuieli bugetare – titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”, în situaţia în care sumele încasate corespund unor plăţi efectuate în anii anteriori.

(3) Sumele reprezentând debite recuperate de autorităţile de management de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, cuvenite bugetului Uniunii Europene, se utilizează pentru continuarea finanţării programelor până la închiderea acestora.

Capitolul VIII Dispoziţii finale

Articolul 28

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi ministrului fondurilor europene, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

—————

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Bucureşti, 19 august 2015.

Nr. 29.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.